بودجه بندی سوالات زیست کنکور + نحوه مطالعه

زیست کنکور از دروس اختصاصی دانش آموزان رشته تجربی می باشد که دانش آموزان ۳۶ دقیقه باید بتوانید ۵۰ سوال زیست پاسخ دهید. سوالات زیست براساس منابع نظام جدید می باشد یعنی دانش آموزان زیست پایه ۱۰، ۱۱ و ۱۲ را مطالعه کنند. از مهم ترین نکاتی که دانش آموزان باید به آن توجه کنند بودجه بندی زیست کنکور می باشد. 
مطالعه بودجه بندی سوالات زیست کنکور میتواند به دانش آموزان برای قبولی در شته های پزشکی ، دندانپزشکی ، دامپزشکی و غیره کمک کند. دانش آموزان باید در ۴۵ ثانیه باید بتوانند به هر سوال زیست پاسخ دهند. در اصل دانش آموزان برای هر سوال ۱۵ ثانیه وقت دارند و ۱۵ ثانیه باید برای انتخاب گزینه درست فرصت دارید. 
باید بتوانید از ۴۵ ثانیه زمان خود به خوبی استفاده کنید و بهتر است از بودجه بندی هر فصل اطلاع داشته باشید. در این بخش بودجه بندی زیست کنکور را بررسی خواهیم کرد. 

بودجه بندی سوالات زیست کنکور

بودجه بندی زیست کنکور برای کنکور ۱۴۰۰

سوالات زیست کنکور ۵۰ سوال دارد که ۱۷ سوال آن برای زیست شناسی پایه دهم ، ۱۷ سوال نیز برای پایه یازدهم و ۱۶ سوال نیز برای پایه دوازدهم است که در کنکور ۹۸ طرح شده بود. تقریبا سهم هر پایه در بودجه بندی سوالات زیست کنکور یکسان می باشد. 

بودجه بندی سوالات زیست کنکور دهم 

زیست شناسی پایه دهم دارای ۷ فصل می باشد. از ۵۰ سوال ، ۱۷ سوال مربوط به زیست شناسی پایه دهم می باشد. این بدین معناست که ۳۴ درصد از سوالات زیست کنکور را شامل میشود. بودجه بندی زیست کنکور پایه ۱۰ به صورت زیر است:

فصل اول پایه دهم : این فصل با عنوان زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا ، تا به حال در کنکور سراسری سوالی نداشته است. 
فصل دوم پایه دهم : این فصل با عنوان گوارش و جذب مواد در کنکور سراسری ۳ سوال دارد. این ۳ سوال به صورت مستقل از فصل گوارش و جذب موارد طراحی شده است. گاهی این فصل ۲ سوال ترکیبی با دیگر فصل ها دارد. 
فصل سوم پایه دهم : این فصل با عنوان تبادلات گازی میباشد که باید به ۲ سوال با دقت پاسخ دهند. این فصل با دیگر فصل ها زیست شناسی ۲ سوال ترکیبی دارد.
فصل چهارم پایه دهم :این فصل با عنوان گردش مواد در بدن است که ۵ سوال کنکور سراسری را تشکیل میدهد. همچنین ممکن است ۲ سوال به صورت ترکیبی با دیگر پایه های زیست شناسی داشته باشد. 
فصل پنجم پایه دهم : این فصل با عنوان تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد شامل ۲ سوال در کنکور سراسری می باشد. این فصل با دیگر فصل ها نیز ۲ سوال ترکیبی خواهد داشت. 
فصل ششم پایه دهم : این فصل با عنوان از یاخته تا گیاه ۳ سوال کنکور سراسری را تشکیل میدهد. این ۳ سوال به طور مستقل برای این فصل طراحی خواهد شد. 
فصل هفتم پایه دهم : این فصل با عنوان جذب و انتقال مواد در گیاهان ۲ سوال در کنکور سراسری تشکیل خواهد داد که در کنکور سراسری سوال ترکیبی ندارد و سوالات آن به صورت مستقل می آید. 
بودجه بندی سوالات زیست کنکور برای پایه دهم از ۱۷ سوال تشکیل شده است که شامل ۱۰ سوال ترکیبی با دیگر فصل ها یا پایه های ۱۱ و ۱۲ خواهد بود. 

بودجه بندی سوالات زیست کنکور یازدهم

بودجه بندی زیست کنکور برای پایه یازدهم نیز شامل ۱۷ سوال خواهد بود. زیست شناسی پایه ۱۱ از ۹ فصل می باشد. این فصل ۳۴ درصد از سوالات را تشکیل میدهد. 

فصل اول پایه یازدهم : این فصل با عنوان تنظیم عصبی در کنکور سراسری از ۳ سوال تشکیل شده است که هر ۳ سوال به طور مستقل از این فصل می آید. این فصل با دیگر فصل ها ۱ سوال ترکیبی در کنکور دارد. 
فصل دوم پایه یازدهم : این فصل با عنوان حواس در کنکور سراسری ۳ سوال دارد. این فصل سوالات ترکیبی ندارد.
فصل سوم پایه یازدهم : این فصل با عنوان دستگاه حرکتی در کنکور سراسری شامل ۳ سوال میشود که ۲ سوال آن کاملا مستقل از بقیه دروس طرح خواهد شد. 
فصل چهارم پایه یازدهم : این فصل با عنوان تنظیم شیمیایی در کنکور سراسری به طور مستقل در کنکور سوال نمی آید اما ۲ سوال ترکیبی با این فصل طراحی خواهد شد. 
فصل پنجم پایه یازدهم : این فصل با عنوان ایمنی ۳ سوال در کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد. از ۳ سوالی که در کنکور سراسری می آید ۲ سوال به صورت مستقل و ۱ سوال آن به صورت ترکیبی است. 
فصل ششم پایه یازدهم : این فصل با عنوان تقسیم یاخته به طور مستقل در کنکور سوال نمی آید اما ۱ سوال ترکیبی با دیگر فصل ها در کنکور دارد. 
فصل هفتم پایه یازدهم : این فصل با عنوان تولید مثل ۳ سوال در کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد که ۲ سوال آن ترکیبی با دیگر فصل ها می باشد. 
فصل هشتم پایه یازدهم : این فصل با عنوان تولید مثل نهاندانگان ۲ سوال در کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد که به صورت ترکیبی با دیگر فصل ها می آید. 
فصل نهم پایه یازدهم : این فصل با عنوان پاسخ گیاهان به محرک‌ها ۱ سوال در کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد که به طور مستقل می آید و با دیگر فصل ها ترکیب نمیشود. 

نمایشگر ویدیو
نحوه مطالعه زیست کنکور

بودجه بندی سوالات زیست کنکور دوازدهم

زیست شناسی پایه ۱۲ شامل ۱۶ سوال در کنکور می باشد و ۳۲ درصد از سوالات زیست کنکور از پایه دوازدهم می باشد. زیست شناسی پایه ۸ فصل است و بودجه بندی سوالات زیست ذشناسی پایه ۱۲ به شرح زیر است: 

فصل اول پایه دوازدهم : این فصل با عنوان مولکول های اطلاعاتی ۲ سوال در کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد. این سوال مستقل از دیگر فصل ها می باشد.
فصل دوم پایه دوازدهم : این فصل با عنوان جریان اطلاعات در یاخته ۴ سوال در کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد. ۲ سوال این فصل به طور مستقل و ۲ سوال نیز حالت ترکیبی دارند و با فصل‌های دیگر ترکیب شده‌ اند.
فصل سوم پایه دوازدهم : این فصل با عنوان انتقال اطلاعات در نسل‌ها ۳ سوال در کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد.
فصل چهارم پایه دوازدهم : این فصل با عنوان تغییر در اطلاعات وراثتی ۱ سوال در کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد. این سوال ترکیبی با دیگر فصل هاست. 
فصل پنجم پایه دوازدهم : این فصل با عنوان از ماده به انرژی ۱ سوال در کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد. این فصل، سوالات ترکیبی ندارد.
فصل ششم پایه دوازدهم : این فصل با عنوان از انرژی به ماده ۲ سوال در کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد. این فصل ۱ سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها دارد.
فصل هفتم پایه دوازدهم : این فصل با عنوان فناوری‌ های نوین زیستی ۱ سوال در کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد. این فصل سوالات ترکیبی ندارد.
فصل هشتم پایه دوازدهم : این فصل با عنوان رفتارهای جانوران ۲ سوال در کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد و سوال ترکیبی ندارد. 

نحوه پاسخگویی زیست‌ شناسی کنکور

باید تمرکز خود را بر روی فصل هایی خواهد گذاشت که سوالات مستقل در کنکور دارند. با تسلط کامل بر روی این دروس میتوانید ۱۴ درصد از این بخش کسب کنید. تسلط شما بر روی این دروس که کامل شد میتوانید فصل های دیگر را شروع کنید. 

نحوه مطالعه زیست کنکور

زیست کنکور به دو دسته مستقل و ترکیبی قابل تقسیم هستند که بخش مستقل آن ۵۸ درصد از تست های کنکور را تشکیل میدهد. بنابراین باید سعی کنید که بر روی این دروس مسلط شوید و تست های حفظی و تکراری آن را بزنید. مهمترین و کاملترین منبع شما کتاب می باشد. باید سعی کنید که ریز مطالب را بخوانید و بیاموزید. تا زمانی که مفهوم را درک نکردید به سراغ مطالب بعدی نروید.بهتر است برای هر درس برای هر درس دو هفته وقت بگذارید و ذهنتان را مشغول بقیه دروس نکنید. بهتر است یک بار بطور عمیق کتاب خود را بخوانید. ۱ بار خلاصه نویسی کنید. خلاصه های خود را بر روی میز خود بچسبانید. هفته اول درس را کامل بخوانید و هفته دوم تست بزنید. 
همچنین بعد از خواندن از کتاب مفهوم آن را میتوانید در حاشیه های کتاب بنویسید. این کار باعث میشود بعدا که برای مرور دروس برمیگردید سریع با خواندن حاشیه ها مباحث را به یاد آورید. 

به اشتراک بگذارید...

مطالب پیشنهادی

توصیه می شود مطالب مشابه در این دسته بندی را مطالعه فرمایید

رشته دندانپزشکی یکی از رشته‌های پرطرف‌دار رشته علوم تجربه است که مانند پزشکی و داروسازی طرف‌داران زیادی دارد. مسلماً بسیاری از دانش‌آموزان با رؤیای تحصیل در رشته دندانپزشکی به تحصیل در رشته علوم تجربه پرداخته‌اند. به همین دلیل رقابت بر سر نشستن بر صندلی این رشته در دانشگاه‌های برتر کشور سخت و دشوار است.به همین […]

ادامه ...

هر ساله بعد از برگزاری آزمون سراسری دفترچه سوالات آزمون در زیر گروه های مختلف ریاضی،تجربی،انسانی،زبان و هنر روی سایت سازمان سنجش قرار میگیرد. همچنین کلید پاسخنامه این سوالات نیز روی سایت سازمان سنجش قرار میگیرد و داوطلبان کنکور تجربی می توانند با وارد شدن به این سایت و وارد کردن اطلاعات احراز هویتی خود […]

ادامه ...

چهار رشته پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دام پزشکی پرمتقاضی ترین رشته های کنکور تجربی می باشند.  رشته ی دامپزشکی برای موفقیت به علاقه ی زیاد به حیوانات نیاز دارد. اگر حیوانات را دوست ندارید و هدفتان چیز دیگری است. اصلا به این رشته نروید زیرا فقط با حیوانات در ارتباط هستید. شاید جالب باشد که […]

ادامه ...

تخصص دندانپزشک در زمینه تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان می باشد و وظیفه آن حفظ سلامت دهان و دندان است. رشته دندانپزشکی در مقطع دکترای عمومی درباره نحوه رعایت بهداشت و پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندان می باشد. دندانسازی نیز جزئی از دندانپزشکی است. دانشجویان دندانپزشکی بهتر است که […]

ادامه ...