رتبه های برتر دپارتمان مشاوره بابایی منش

۲۱۰ در ۱۰ سال
پزشکی علوم پزشکی قزوین
رتبه 433
داروسازی علوم پزشکی کرج
رتبه ۲۱۵۱
دندان پزشکی علوم پزشکی قزوین
رتبه 2151
پزشکی علوم پزشکی ارومیه
رتبه ۹۹۲
پزشکی علوم پزشکی قزوین
رتبه ۶۱۲
پزشکی علوم پزشکی تهران
رتبه ۷۷۵
علوم پزشکی تهران پزشکی
رتبه ۸۲۹
پزشکی علوم پزشکی قزوین
رتبه ۶۳۶
دندان پزشکی علوم پزشکی گیلان
رتبه 1001
علوم تغذیه علوم پزشکی زنجان
رتبه 9364